درباره ما

این سایت سایت تحلیلی می باشددارای اهداف ذیل می باشد:

1- این سایت جهت حفظ اهداف ملی کشور استقلال و تمامیت عرضی کشورمی باشد

2- حفظ شعایراسلامی واصول واهداف اعتقادی

3- احترام به حقوق اقوام وملل ودیدگاههای تمام افراد است

4- ارزش افراد به انسانیت انهاست نه به قدرت وثروتشان

5- تحلیل در این سایت جهت تغییرنگرش وبینش است نه جهت تخریب

6- توسعه کشور درقالب اهداف ملی کشور است وهر کس با هردیدگاه وتفکری مطابق اهداف کشورباید قدم بردارد

7- اختلاف  باعث دوری دلها ودورافتادان از اهداف ملی می شود باید دلها را بهم نزدیک کرد