چرایی اختلاس وارتشاء درکشور بقلم مهدی سلطانی مدیرمسئول سایت سرزمین من ایران اسلامی

اختلاس درلغت بمعنای برداشتن وجوه دولتی وارتشاء به معنی رشوه خواری شامل رشوه دادن ورشوه گرفتن ،علل وعواملی که باعث اختلاس وارتشاء شده است شامل:

–  ضعف ساختاری :بکارگیری افراد ناشایست در پست های حساس است، بطوری که تجربه نشان داده افرادی با تکیه برتوانایی خود واز مبادی رسمی وارد سیستم های دولتی می شوند وتمام مراحل گزینشی راکه شامل بررسی توانایی علمی وتعهدوسوابق خانوادگی می باشد طی می کنند خوشبختانه درطول خدمت دچار کمترین لغزش های مالی می شوندبرعکس آقازاده ها وافرادی که با توسل به این وآن وتملق وچایلوسی ویا حمایت احزاب وتشکلهاویا کانون های قدرت وثروت واردسیستم های دولتی می شوند ودرارگانهای مختلف بدون اصول خاصی صرفا بجهت روابط جابجا می شوند بیشترین لغزش های مالی را دارند.در حقیقت جایگاهها بدون درنظرگرفتن ظرفیت افراد وبراساس روابط حزبی وتشکیلاتی وروابط دوستانه با مدیران ارشد وروابط خانوادگی بناشده درکل روابط برضوابط حاکم شده است

    – یکی دیگراز مشکلات ساختاری خلع های است که درقوانین داریم  وعدم ترس از برخوردهای قضایی درهنگام ارتکاب اختلاس           وارتشاء می باشد

     – عدم نظارت صحیح برعملکردکارکنان تزمشکلات دیگرمی باشددرحقیقت سیستم های نظارتی ما بجای ییشگیری مچ گیری می          کنندودرضمن قوانین برای همه یکسان نیست برای نورچشمی ها ووابستگان به احزاب وتشکل ها راه های فرارگذاشته است

– ضعف ایمان وعدم توکل به خداوندبرای رفع مشکلات اقتصادی ازدیگرمشکلات می باشد ونیزعدم قناعت ورزی باعث گرفتار شدن افراد در ارتشاء می شود اگرفرد تقوی الهی داشته باشد می داندکه با رشوه نمی توان انفاق کردونیزبرکت ازمال اوبرداشته می شودوعبادت ودعایش قبول نیست ونیزاثرات وضعی برنسلش خواهد گذاشت وامنیت روانی وآرامش نخواهدداشت وعدالت اجتماعی را سست خواهدشد وشخص احساس ناامیدی وپوچی وبی هدفی درزندگی خواهدداشت

        – سودجویی  ازمشکلات اساسی افراداست اینگونه افرادبرای انباشتن اموال وفرارازمالیات وقوانین دست پا گیرمرتکب ارتشاء           می شوند

    – گروهی دیگر بجهت حس رقابت وتوهم عقب ماندن ازدیگران که علت آن نیزتوزیع نامتوازن ثروت وایجاد شکاف طبقاتی می                  باشدبطوریکه با مشاهده پیشرفت نامتعارف همردیفان خود دچارخودکم بینی می شوند

      – گروهی دیگربعلت مشکلات اقتصادی و پایین بودن حقوق ودرآمدومشکلات مالی وهزینه های بالا ونیازهای درمانی وپزشکی             ناچارمی شوندبرای رفع نیازمعیشتی وعدم یشتیبانی مالی سیستم بناجار گرفتارشوند

سخن کوتاه اینکه طی نکردن مراحل مدیریتی براسا س توانایهای افراد وکم ظرفیتی باعث وقوع اختلاس وارتشاء می شودقطعا اگرافرادبراساس توانایی ها جایگاه خودرادرزندگی بشناسندوبرآن اساس برنامه ریزی کنندزیاده خواهی نخواهندکرد، متاسفانه یکی از مشکلاتی در جامعه است این است تا شخص وارد یک دستگاه دولتی می شود درفکر مدیرکل شدن است واین باعث زیادخواهی افراد می شوداگردرسیستم جایگاه افراد درست تعریف شود دچار چنین تضادهای نخواهندشد،اگرازکودکی درست تربیت شوندودر سیستم طوری فرهنگ سازی شودکه فردبرای رسیدن به مراتب کمال وپیشرفت تلاش کند (شرط گرفتن نمره خوب تلاش است نه تقلب ” تخم مرغ دزد به شتردزدمی شود”)ودرضمن مراتب مدیریتی را بترتیب طی کنددیگر نه جامعه به اوجازه خواهددادونه خودش چنان جسارتی خواهدکردکه وارد جایگاههای حساس شوددر پایان بجمله ای از حضرت امام(ره) اشاره می کنم اگربکار می بستیم چنین مشکلاتی نداشتیم:

“وای بحال کسی که قبل ازاینکه خودسازی خود بپردازدوارد جامعه شود که جامعه را به فساد می کشد”

به اشتراک بگذارید:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *