پيشگيري بهتر است يا درمان؟

چرا پيشگيري بهتر ازدرمان است؟ حتما تا به حال سري به مراكز درماني زده ايد. چهره هاي رنگ پريده و سرخ رنگ كه هر دو خبر از سر ضميرمي دهد. نوبت نشسته هايي كه يكي از درد به خود مي پيچد و آه و ناله، امان دي...