یاداشتی از مدیرمسئول سایت سرزمین من ایران اسلامی به مناسبت انتخابات شو...

پارلمانهای محلی یا کشوری درهرجامعه توسعه یافته وعقلانی معمولا ازنخبگان متخصص ومشهوری تشکیل میشود که اکثریت قریب باتفاق اینگونه پارلمانها شرایط خاصی را برای ورودتعیین میکنندکه افرادتصمیم سازکه ازطریق ...