آیت الله هاشمی نيازي به ذكر نام در مجامع رسمي ندارند / نگرش «آیت الله»...

آیت الله هاشمی نيازي به ذكر نام در مجامع رسمي ندارند / نگرش «آیت الله» قابل حذف نيست / نگرانی هایی در مورد رفتار ولایتی به من منتقل شده / حفظ انسجام شورا به تعيين گزينه براي شهرداری اولويت دارد / بده...