هر جا که بروید گوگل می‌تواند موقعیت‌تان را ردیابی کند؛ مزایا، معایب و ...

یادتان می‌آید که 9 شهریور پارسال کجا شام خوردید؟ صبح چهارشنبه 4 اسفند پارسال، چقدر طول کشید تا به محل کارتان برسید؟ یکشنبه 8 فروردین امسال چطور؟ یادتان هست عصر آن روز کجا بودید؟ به احتمال زیاد پاسخ ا...