وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : میزان «حقوق» دریافتی وزراء / داستان ح...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در سامانه شفافیت، به طور طبیعی حقوق ۱۲۰ نفر از مدیران اصلی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کردیم گفت : داستان حقوق نجومی که تمام و جمع شده است....